Kasım’da işsizlik %11,2 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2022-01-11T09:00:07+03:00","datePublished":"2022-01-11T09:00:07+03:00","dateModified":"2022-01-11T09:00:07+03:00","headline":"Kas\u0131m’da i\u015fsizlik %11,2 oldu","name":"Kas\u0131m’da i\u015fsizlik %11,2 oldu","keywords":[],"url":"https:\/\/saglikvehastalik.com\/kasimda-issizlik-%112-oldu\/","description":"Hanehalk\u0131 \u0130\u015fg\u00fcc\u00fc Ara\u015ft\u0131rmas\u0131'nda 2021 Ocak ay\u0131ndan itibaren, Avrupa Birli\u011fi (AB) \u00fclkeleri ile e\u015f zamanl\u0131 olarak; Uluslararas\u0131 \u00c7al\u0131\u015fma \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (ILO) 19. \u00c7al\u0131\u015fma \u0130statistik\u00e7ileri Konferans\u0131 (ICLS) ka","copyrightYear":"2022","articleSection":[],"articleBody":"Hanehalk\u0131 \u0130\u015fg\u00fcc\u00fc Ara\u015ft\u0131rmas\u0131'nda 2021 Ocak ay\u0131ndan itibaren, Avrupa Birli\u011fi (AB) \u00fclkeleri ile e\u015f zamanl\u0131 olarak; Uluslararas\u0131 \u00c7al\u0131\u015fma \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (ILO) 19. \u00c7al\u0131\u015fma \u0130statistik\u00e7ileri Konferans\u0131 (ICLS) kararlar\u0131na ve ilgili AB t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne uyum sa\u011flamak amac\u0131yla yeni d\u00fczenlemelere ge\u00e7ilmi\u015ftir. 19. ICLS ile birlikte i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131ndaki geli\u015fmeleri daha iyi takip edebilmek amac\u0131yla, istihdam ve i\u015fsizli\u011fe ek olarak tamamlay\u0131c\u0131 g\u00f6stergeler tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r. AB \u0130statistik Ofisi (Eurostat) taraf\u0131ndan yay\u0131mlanmakta olan bu tamamlay\u0131c\u0131 g\u00f6stergelere b\u00fcltende yer verilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. \u00dc\u00e7er ayl\u0131k hareketli ortalamalar olarak ayl\u0131k yay\u0131mlanan i\u015fg\u00fcc\u00fc istatistikleri, 2021 y\u0131l\u0131ndan itibaren ba\u011f\u0131ms\u0131z ayl\u0131k tahminler olarak yay\u0131mlanmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0Yeni d\u00fczenlemelere ili\u015fkin ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgiye metaveriden ula\u015f\u0131labilir. Mevsim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f i\u015fsizlik oran\u0131 %11,2 seviyesinde ger\u00e7ekle\u015fti T\u00fcrkiye genelinde 15 ve daha yukar\u0131 ya\u015ftaki ki\u015filerde i\u015fsiz say\u0131s\u0131 2021 y\u0131l\u0131 Kas\u0131m ay\u0131nda bir \u00f6nceki aya g\u00f6re 39 bin ki\u015fi artarak 3 milyon 777 bin ki\u015fi oldu. \u0130\u015fsizlik oran\u0131 ise de\u011fi\u015fim g\u00f6stermeyerek %11,2 seviyesinde ger\u00e7ekle\u015fti. Mevsim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f istihdam oran\u0131 %46,6 oldu \u0130stihdam edilenlerin say\u0131s\u0131 2021 y\u0131l\u0131 Kas\u0131m ay\u0131nda bir \u00f6nceki aya g\u00f6re 228 bin ki\u015fi artarak 29 milyon 855 bin ki\u015fi, istihdam oran\u0131 ise 0,3 puanl\u0131k art\u0131\u015f ile %46,6 oldu. ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Sa\u011fl\u0131k ve Hastal\u0131k - G\u00fcncel Haberler","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/saglikvehastalik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/logo-2.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/saglikvehastalik.com\/kasimda-issizlik-%112-oldu\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Berkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m","url":"https:\/\/saglikvehastalik.com\/author\/admin\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/saglikvehastalik.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/kasimda-issizlik-112-oldu-9C2I8Blv.jpg","width":696,"height":400}}

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı